หน้าแรกงานบุคคล   >   บุคลากร
 
 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
  คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
 
 •  
   

   

  อ.สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์

  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

    อ.สุภัสสรา	ปัญโญรัฐโรจน์
  วุฒิการศึกษา

   

  บธ.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  วท.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ช่อทิพย์ ลือไชยวุฒิ

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

    อ.ช่อทิพย์ ลือไชยวุฒิ
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ.    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  วท.ม.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.อุทุมพร อยู่สุข

  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

    อ.อุทุมพร อยู่สุข
  วุฒิการศึกษา

  บธ.บ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  วท.ม. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.พิมล มากพันธ์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

    อ.พิมล	มากพันธ์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. มหาวิทยาลัยสยาม
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.นัยนา ไพบูลย์

  หัวหน้างานการเงิน
  / อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

    อ.นัยนา  ไพบูลย์
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
  วท.ม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.กัมพล พรมใหม

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

    อ.กัมพล  พรมใหม
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous

 

 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
 

ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นักศึกษาปัจจุบัน
คณาจารย์และบุคลากร
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ภาคพิเศษ
ปฏิทินการศึกษา
ค่าเล่าเรียน
ศูนย์บริการ
ศูนย์สหกิจศึกษา
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์อินเทอร์เน็ต
ศูนย์อาหาร
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หอพักนักศึกษา
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
หน่วยงาน
 
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
ใบสมัครเจ้าหน้าที่

เสริมสร้างสุขภาพชาว RC

CheQa Online
เว็บไซต์ สกอ.
เว็บไซต์ สมศ.
วิทยุออนไลน์
ติดต่อ-สอบถาม
02-432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 © Copyright 2012 by Rajapruk University. All rights reserved.