หน้าแรกงานบุคคล   >   บุคลากร
 
 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
  คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงการศึกษาศาสตร์
 
 •  
   

   

  อ.สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์

  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

    อ.สุภัสสรา	ปัญโญรัฐโรจน์
  วุฒิการศึกษา

   

  บธ.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  วท.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ช่อทิพย์ ลือไชยวุฒิ

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

    อ.ช่อทิพย์ ลือไชยวุฒิ
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ.    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  วท.ม.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.อุทุมพร อยู่สุข

  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

    อ.อุทุมพร อยู่สุข
  วุฒิการศึกษา

  บธ.บ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  วท.ม. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.นัยนา ไพบูลย์

  หัวหน้างานการเงิน
  / อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

    อ.นัยนา  ไพบูลย์
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
  วท.ม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.กัมพล พรมใหม

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

    อ.กัมพล  พรมใหม
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous

 

 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
 

ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นักศึกษาปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
โครงการสหกิจ
การจัดการความรู้(KM)
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

CheQa Online

วิทยุออนไลน์
 
ติดต่อ-สอบถาม
0-2432-6101-5
Line งานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 © Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.