หน้าแรกงานบุคคล   >   บุคลากร
 
 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
  คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงการศึกษาศาสตร์
 
 •  
   

   

  ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์

  อธิการบดี 

  / อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    ดร.อณาวุฒิ  ชูทรัพย์
  วุฒิการศึกษา
  ร.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  M.B.A California State University, San Bernardino, USA.
  Ph.D. Illinois State University, USA.
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.สันธยา ดารารัตน์

  รองอธิการบดี

   /  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    อ.สันธยา ดารารัตน์
  วุฒิการศึกษา
  สม.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  บธ.บ. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
  (กำลังศึกษา) บธ.ด. มหาวิทยาลัยรังสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ทิพย์สุดา หมื่นหาญ

  รองคณบดี ด้านกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  /อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    อ.ทิพย์สุดา	หมื่นหาญ
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (กำลังศึกษา) บธ.ด. มหาวิทยาลัยรังสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ณัฐวุฒิ วิเศษ


  หัวหน้าสหกิจศึกษา

  /หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ


    อ.ณัฐวุฒิ วิเศษ
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   มหาวิทยาลัยพายัพ  เชียงใหม่

  บธ.ม.   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น  เชียงใหม่
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.เพียงเดือน เกิดอำแพง

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    อ.เพียงเดือน เกิดอำแพง
  วุฒิการศึกษา

  ศศ.บ. มหาวิทยาลัยสยาม
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บธ.ด. (กำลังศึกษา)  มหาวิทยาลัยรังสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ทัศนีย์ อัครพินท์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    อ.ทัศนีย์ อัครพินท์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  วท.ม.   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.จิรวุฒิ เชิญเกียรติประดับ

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    ผศ.จิรวุฒิ เชิญเกียรติประดับ
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   มหาวิทยาลัยสยาม

  บธ.ม.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.นิตยา สุภาภรณ์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    อ.นิตยา สุภาภรณ์
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ.   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  บธ.ม.   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ศิณาภรณ์ หู้เต็ม

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    อ.ศิณาภรณ์ หู้เต็ม
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ.   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

  บธ.ม.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ปวรรัตน เลิศสุววรณเสรี


  หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
  / อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ


    อ.ปวรรัตน  เลิศสุววรณเสรี
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  บธ.ม.  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง


  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ


    อ.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง
  วุฒิการศึกษา
  ร.บ.      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  บธ.ม.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.พรประภา ศรีราพร

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    อ.พรประภา ศรีราพร
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  M.M.    มหาวิทยาลัยมหิดล
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ลลิดา ศรีสัมพันธ์

  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

    อ.ลลิดา ศรีสัมพันธ์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.     มหาวิทยาลัยสยาม

  บธ.ม.     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.พิมพ์ลภัทร ศรีมณฑา

  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

    อ.พิมพ์ลภัทร ศรีมณฑา
  วุฒิการศึกษา
  ค.บ.      มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  บธ.ม.    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.พัชร พิลึก

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    อ.พัชร  พิลึก
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   มหาวิทยาลัยรังสิต

  บธ.ม.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.พิมพ์ขวัญ บุญกล่อม

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    อ.พิมพ์ขวัญ  บุญกล่อม
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  บธ.ม.   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.พนิดา วัชระรังษี

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    อ.พนิดา  วัชระรังษี
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  บธ.ม.    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.กัณหา ชาวกัณหา

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    อ.กัณหา ชาวกัณหา
  วุฒิการศึกษา

   

  บธ.บ. วิทยาลัยราชพฤกษ์
  บธ.ม. วิทยาลัยราชพฤกษ์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.มงคล แหวนตราพันธ์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    อ.มงคล  แหวนตราพันธ์
  วุฒิการศึกษา

   

  คบ. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
  บธ.ม. วิทยาลัยราชพฤกษ์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous

 

 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
 

ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นักศึกษาปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
โครงการสหกิจ
การจัดการความรู้(KM)
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

CheQa Online

วิทยุออนไลน์
 
ติดต่อ-สอบถาม
0-2432-6101-5
Line งานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 © Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.